2% z dane

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Prosíme všetkých, ktorí chcú podporiť naše občianske združenie v snahe zmierňovať ľudské nešťastie a utrpenie, presadzovať rovnoprávne postavenie zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených občanov, podporovať ich integráciu do rodinného, pracovného, občianskeho a spoločenského života o poukázaní podielu  zaplatenej dane z príjmov.

Fyzické osoby platiace daň podľa § 5 zákona 595/2003 (ďalej len zamestnanec) vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických osôb prosíme zaslať alebo doručiť na adresu uvedenú vo vyhlásení (alebo na nižšie uvedenú adresu). Vyhlásenie si môžete stiahnuť a vytlačiť.

Vyhlásenie  je potrebné doplniť o údaje o daňovníkovi, o výške zaplatenej dane ako aj o sumu do výšky 2 % alebo 3 %. Nezabudnúť na potvrdenie zamestnávateľom u ktorého zamestnanec požiadal o podanie daňového priznania typu A.

Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie typu B (ďalej len podnikateľ, SZČO,… ) vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických osôb vypisujú v daňovom priznaní.

Chceli by sme osloviť aj právnické osoby, ktoré by chceli prispieť na činnosť nášho združenia.

Údaje o prijímateľovi  podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb Vám uvádzame:

IČO/SID:                                    42252636
Právna forma:                         Občianske združenie
Obchodné meno:                    Občianske združenie „MAMMA“
Sídlo – Ulica:                            Brezová
Súpisné/orientačné číslo:   37
PSČ:                                             052 01
Obec:                                           Spišská Nová Ves

Podiel do výšky 3% zo zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Podľa § 50 ods. 1 zákona, výkon dobrovoľníckej činnosti sa preukazuje písomným potvrdením a podľa § 4 ods. 9 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve, ak o to dobrovoľník požiada, vysielajúca organizácia je povinná mu vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho dobrovoľníckej činnosti.

V daňovom priznaní podanom fyzickou osobou za zdaňovacie obdobie roka 2014 sa uvádzajú 2 % resp. 3% zo zaplatenej dane, minimálne však 3 eurá. Suma zodpovedajúca podielu zaplatenej dane sa zaokrúhľuje podľa § 47 ods. 1 zákona, t.j. na eurocenty nadol.


Hore ↑