O nás

„Iba človek s rakovinou vie, ako veľmi potrebuje pomoc iných.“

Občianske združenie „MAMMA“ (ďalej OZ „MAMMA“) je dobrovoľné, záujmové, nepolitické občianske združenie s humanitným zameraním, ktorého cieľom je chrániť práva žien s onkologickým ochorením prsníka a ľudí s inými rakovinovými chorobami, presadzovať ich záujmy, pomáhať im a uspokojovať ich potreby.

Občianske združenie „MAMMA“ je zaregistrované na MVSR 22.11.2012.
IČO: 42252636, Právna forma: 701 – Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Poslaním OZ „MAMMA“ je zmierňovať ľudské nešťastie a utrpenie, presadzovať rovnoprávne postavenie zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených občanov, podporovať ich integráciu do rodinného, pracovného, občianskeho a spoločenského života.

   OZ súčasne vykonáva aj sociálnu a zdravotnú prevenciu. Aktívne vystupuje proti skresleným informáciám v oblasti problematiky rakoviny. Ďalej vykonáva programy zamerané na rozvoj programov zdravotnej a sociálnej rehabilitácie zdravotne postihnutých formou rekondičných pobytov a vyvíja aj vzdelávaciu činnosť. Pri napĺňaní svojho poslania OZ „MAMMA“ spolupracuje s inými občianskymi združeniami, s orgánmi štátnej a verejnej správy, so zastupiteľskými orgánmi, masmédiami, právnickými a fyzickými osobami.
e-mail: kontakt@ozmamma.sk

Hore ↑