Stanovy

Časť prvá

 Základné ustanovenia

Článok 1  

Základné údaje

Názov: Občianske združenie „MAMMA“

Sídlo: J. Čajaka 14, 052 01 Spišská Nová Ves

Pôsobnosť: Spišská Nová Ves a okolie

Obdobie vzniku: na dobu neurčitú

Právne postavenie:  občianske združenie so samostatnou právnou subjektivitou v súlade s právnym poriadkom SR, založené podľa zákona č. 83/1990 Z. z.

Článok 2  

Poslanie a ciele

Občianske združenie „MAMMA“ (ďalej OZ „MAMMA“) je dobrovoľné, záujmové, nepolitické občianske združenie s humanitným zameraním, ktorého cieľom je chrániť práva žien s onkologickým ochorením prsníka a ľudí s inými rakovinovými chorobami, presadzovať ich záujmy, pomáhať im a uspokojovať ich potreby.

Poslaním OZ „MAMMA“ je zmierňovať ľudské nešťastie a utrpenie, presadzovať rovnoprávne postavenie zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených občanov, podporovať ich integráciu do rodinného, pracovného, občianskeho a spoločenského života.

OZ súčasne vykonáva aj sociálnu a zdravotnú prevenciu. Aktívne vystupuje proti skresleným informáciám v oblasti problematiky rakoviny. Ďalej vykonáva programy zamerané na rozvoj programov zdravotnej a sociálnej rehabilitácie zdravotne postihnutých formou rekondičných pobytov a vyvíja aj vzdelávaciu činnosť.

Pri napĺňaní svojho poslania OZ „MAMMA“ spolupracuje s inými občianskymi združeniami, s orgánmi štátnej a verejnej správy, so zastupiteľskými orgánmi, masmédiami, právnickými a fyzickými osobami.

Článok 3

Hlavné úlohy

1. Hlavnou úlohou OZ „MAMMA“ je:

 1. a) Bio-psychosociálna starostlivosť o ženy s onkologickým ochorením prsníka a inými onkologickými ochoreniami s cieľom zabezpečiť im rovnoprávne postavenie v spoločnosti.
 2. b) Predkladať príslušným kompetentným orgánom a inštitúciám návrhy a odporúčania na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o ženy, vyjadrovať sa k návrhom zákonov a ďalších predpisov týkajúcich sa onkologických ochorení
 3. c) Presadzovať právo žien na ich zabezpečenie kvalitnými pomôckami. Podieľať sa na rokovaniach o vývoji a výrobe dokonalejších pomôcok, vyjadrovať sa k ich kvalite. Spolupracovať s výrobcami a distribútormi pomôcok, ako aj so  zdravotnými poisťovňami pri plánovaní potrieb a pomôcok pre tieto ženy.
 4. d) V súčinnosti s lekármi a ďalšími odborníkmi kvalifikovane informovať širokú verejnosť o dôležitosti spoločenskej starostlivosti o ženy po ablácii (odstránení) prsníka.
 5. e) Organizovať odborné semináre, prednášky, besedy, workshopy zamerané na problematiku onkologického ochorenia prsníka. Popularizovať vedecké poznatky o príčinách vzniku ochorenia.
 6. f) Organizovať poradenskú službu pre zdravotne postihnutých ženy s rakovinou prsníka a podieľať sa na odbornej poradenskej činnosti v predoperačnom i pooperačnom období.
 7. g) Rozvíjať programy zdravotnej rehabilitácie pre tieto ženy formou rekondičných pobytov.
 8. h) Spolupracovať s inými humanitnými a charitatívnymi organizáciami, združujúcimi zdravotne postihnutých občanov s civilizačnými chorobami pri presadzovaní a realizácií spoločných záujmov a potrieb. Nadväzovať kontakty a spoluprácu s podobnými organizáciami v zahraničí.
 9. i) Napomáhať rozvoju preventívnej starostlivosti o občanov v oblasti nádorových ochorení.
 10. j) Pravidelne informovať svojich členov o zákonoch, podmienkach a kompenzáciách týkajúcich sa občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.

Časť druhá

 Členstvo v OZ „MAMMA“

Článok 4

1)    Členom OZ „MAMMA“ sa môže stať:

 

 • zdravotne postihnutý občan s postihnutím ochorenia rakoviny prsníka a inými nádorovými ochoreniami
 • rodinní príslušníci týchto osôb
 • priatelia, sympatizanti a dobrovoľníci
 • pridruženým členom sa môže stať každá právnická osoba alebo združenie s humanitným a charitatívnym programom registrovaná v zmysle stanov občianskeho združenia.
 • čestným členom sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaslúžila o naplnenie cieľov OZ
 • o prijatí členov rozhoduje členská schôdza na základe hlasovania nad polovičnou väčšinou hlasov členov OZ.

2)    Dokladom o členstve je preukaz OZ „MAMMA“.

3)    Členstvo v OZ  zaniká:

 1.  vystúpením člena
 2.  úmrtím
 3. vylúčením na základe porušenia stanov alebo neplnenia si členských povinností OZ 2/3 väčšinou hlasov členov OZ.

Článok 5

 Základné práva a povinnosti členov

                   1)    Základné práva členov

 1. Zúčastňovať sa všetkých aktivít v súlade so stanovami OZ „MAMMA“.
 2. Uplatňovať svoje návrhy a kritiku, vyžadovať informácie o činnosti a hospodárení OZ „MAMMA“.
 3. Mať právo vystúpiť z OZ.
 4. Riadny člen má právo voliť a byť volený do orgánov OZ „MAMMA“
 5. Podieľať sa na aktivitách organizovaných OZ.
 6. Zúčastniť sa činnosti OZ „MAMMA“ a podieľať sa na výhodách, ktoré táto organizácia môže svojim členom poskytnúť.

2)    Základné povinnosti členov: 

 1. Rešpektovať stanovy OZ a plniť úlohy vyplývajúce zo stanov.
 2. V  termíne stanovenom OZ „MAMMA“ uhradiť ročný členský príspevok.
 3. Rešpektovať stanovy OZ a podieľať sa na jeho práci.

Článok 6

Práva a povinnosti OZ „MAMMA“
OZ „MAMMA“ má právnu subjektivitu v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. OZ má právo:

 • samostatne hospodáriť s vlastným majetkom,
 • uzatvárať s bankovými subjektmi zmluvy o zriadení bežných účtov v peňažných ústavoch a disponovať s nimi,
 • registrovať sa ako prijímateľ 2% zo zaplatenej dane z príjmu, poukázanej v zmysle zákona NR SR č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • rokovať s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy, občianskymi združeniami zdravotne postihnutých občanov, mimovládnymi a inými organizáciami, právnickými osobami regiónu pri riešení špecifických otázok všestrannej starostlivosti o občanov ťažko zdravotne postihnutých a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom,
 • uzatvárať dohody o spolupráci s občianskymi združeniami, charitatívnymi organizáciami na regionálnej úrovni a právnickými osobami súlade so Stanovami
 • nadväzovať kontakty na medzinárodnej úrovni v oblasti výmeny skúseností v činnosti zdravotne postihnutých občanov – rokovať s právnickými a fyzickými osobami a prijímať od nich sponzorské dary.

Časť tretia

Organizačná štruktúra OZ „MAMMA“

Článok 7

Základné organizačné jednotky

 1. OZ „MAMMA“ je samostatný právnický subjekt, registrovaný na základe vlastných stanov, podľa zákona č.83/1990 Zb. o združ. občanov.
 2. Na výročnej členskej schôdzi si raz za tri roky OZ „MAMMA“ volí svojho predsedu, výbor OZ a trojčlennú revíznu komisiu. Výbor OZ je najmenej trojčlenný (predseda, tajomník a hospodár).
 3. Volebné obdobie predsedu a výboru OZ sú 3 roky.
 4. Najvyšším orgánom je členská schôdza, ktorá sa koná najmenej jedenkrát ročne.
 5. Členská schôdza schvaľuje zmeny stanov a rozpočet OZ.

Článok 8.

 

Predseda, tajomník, hospodár

 1. Predseda OZ „MAMMA“ je zároveň štatutárny zástupca.

Zabezpečuje:

 • plnenie uznesení OZ a realizáciu činností zameraných na dosiahnutie cieľov a poslania OZ,
 • zastupuje OZ „MAMMA“ a koná v jeho mene, o podpisuje a schvaľuje účtovné doklady,
 • má podpísanú hmotnú zodpovednosť za finančné prostriedky a majetok, ktorým disponuje,
 • zvoláva zasadnutia OZ a vedie jeho rokovania, o usmerňuje, riadi a zodpovedá za činnosť OZ,
 • v dobe neprítomnosti predsedu, v nevyhnutnom rozsahu práv a povinností ho zastupuje tajomník, príp. určený člen výboru,
 • podpisuje korešpondenciu a písomností, ktorá súvisí s jeho funkciou,
 • rozhoduje o prerokovaní materiálov, o účastí hostí na zasadnutiach,
 • je volený alebo odvolávaný výročnou členskou schôdzou nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov OZ.
 1. Tajomník OZ „MAMMA“
 • podpisuje účtovné doklady,
 • vedie a zodpovedá za vedenie administratívnych záležitostí, plní úlohy podľa uznesení,
 • hmotne spoluzodpovedá za riadne hospodárenie, za správu finančných prostriedkov a užívanie hmotného a nehmotného majetku OZ,
 • zodpovedá za správne vedenie evidencie účtovníctva a pokladničných dokladov,
 • má podpísanú hmotnú zodpovednosť za finančné prostriedky a majetok, ktorým disponuje,
 • je volený alebo odvolávaný výročnou členskou schôdzou nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov OZ.
 1. Hospodár OZ „MAMMA“:
 • vykonáva pokladničné operácie v zmysle platného zákona o účtovníctve,
 • vedie peňažný denník v zmysle platného zákona o účtovníctve a dbá aj s tajomníkom na dôsledné plnenie úloh vyplývajúcich z rozpočtu
 • hospodár s tajomníkom vypracúvajú pokladničnú uzávierku,
 • hospodár s tajomníkom vykonávajú činnosť podľa pokynov predsedu OZ „MAMMA“,
 • zodpovedá za riadne hospodárenie s finančnými prostriedkami OZ,
 • zodpovedá za správne vedenie účtovníctva a pokladničných dokladov,
 • má podpísanú hmotnú zodpovednosť za finančné prostriedky,
 • je volený alebo odvolávaný výročnou členskou schôdzou nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov OZ.

Článok 9

Hospodárenie

 1. Hospodárenie OZ sa riadi podľa všeobecne platných predpisov a nariadení pre  občianske združenia.
 2. Finančné prostriedky pre svoju činnosť nadobúda OZ:
 3. a) z členských príspevkov,
 4. b) z grantov a dotácií od právnických osôb,
 5. c) z darov a príspevkov fyzických a právnických osôb,
 6. d) z 2% daní fyzických a právnických osôb.

Časť štvrtá

 Revízne orgány

Článok 10

 1. Revízna komisia je nezávislý orgán. Skladá sa z troch členov. Ani jeden z nich nesmie byť súčasne predsedom alebo členom výboru OZ. Predsedu revíznej komisie si volia členovia revíznej komisie.
 2. Revízna komisia reviduje pohyb finančných prostriedkov podľa zákona o účtovníctve.
 3. Revízna komisia sa schádza minimálne dvakrát ročne / k 30.6. a k 31.12. / alebo podľa potreby. Zasadnutie zvoláva a vedie predseda revíznej komisie.
 4. Členovia Revíznej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť vo všetkých prípadoch.
 5. Revízna komisia predkladá členskej schôdzi OZ „MAMMA“ správu o výsledkoch revízie.
 6. Predseda revíznej komisie sa môže zúčastniť na rokovaní výboru OZ „MAMMA“ s hlasom poradným.

Časť piata

 Rokovací poriadok

Článok 11

 1. Rokovanie zvoláva a riadi predseda OZ „MAMMA“ alebo na základe poverenia predsedu jeho tajomník.
 2. Ku každému rokovaniu je k dispozícii prezenčná listina, do ktorej svojím podpisom potvrdia účasť členovia a pozvaní hostia, prípadne predsedajúci zapíše ospravedlnenú alebo neospravedlnenú účasť.
  a.)    Prezenčná listina obsahuje nasledovné údaje:
  – názov rokovania,
  – miesto a dátum konania,
  – meno a priezvisko účastníka,
  – podpis.
  b.)    Rokovanie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
  c.)    Na úvod rokovania sa schvaľuje jeho program, ktorý môže byť doplnený podľa návrhu členov.
  d.)    Program rokovania musí obsahovať minimálne:
  – kontrolu plnenia prijatých uznesení,
  – jednotlivé body rokovania s návrhmi na uznesenie,
  – návrh uznesenia z rokovania.

Článok 12

 Zápisnica

 1. Z každého rokovania OZ sa vyhotovuje zápisnica.
 2. Zápisnicu vyhotovuje osoba poverená predsedajúcim viesť záznam o rokovaní.
 3. Zápisnicu podpisuje predseda a tajomník OZ „MAMMA“.

Časť šiesta

Voľby

Článok 13

Volebný poriadok

 1. Právo voliť a byť volený má každý riadny člen OZ po dovŕšení 18 rokov veku, ktorý je samostatne právne spôsobilý.
 2. Do revíznej komisie OZ „MAMMA“ má právo byť volený každý člen po dovŕšení 18 rokov, ktorý je samostatne právne spôsobilý.
 3. Voľby riadi volebná komisia, ktorú volia členovia občianskeho združenia. Predsedu volebnej komisie si zvolia jej členovia.
 4. O spôsobe hlasovania rozhodnú členovia OZ „MAMMA“ na členskej schôdzi.
 5. Predseda volebnej komisie prednesie po voľbách správu o výsledku volieb.
 6. Volebná komisia vypracuje správu, ktorú podpíšu všetci členovia volebnej komisie.

Článok 14

 Hlasovanie

 1. Každý riadny člen má 1 hlas, pridružení členovia majú iba hlas poradný. Nemôžu voliť a byť volení do riadiacich orgánov OZ. Môžu byť však menovaní do poradných orgánov OZ.
 2. O spôsobe hlasovania rozhodne členská schôdza (verejné, tajné).
 3. Pre platné rozhodovanie orgánov formou uznesení sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov.
 4. Uznesenie je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.

Časť siedma

Riešenie nezrovnalostí, sporov

Článok 15

 1. Nezrovnalosti, spory v rámci OZ „MAMMA“ budú riešené výborom OZ.
 2. V prípade, že sa nedosiahne konsenzus, spor s príslušnými podkladmi vyrieši predseda OZ.

Časť ôsma

 Vznik a zánik OZ „MAMMA“

Článok 16

 1. OZ „MAMMA“ vzniklo rozhodnutím delegátov na ustanovujúcej Členskej schôdzi dňa 23. 10. 2012 v Spišskej Novej Vsi.
 2. OZ „MAMMA“ ukončí svoju činnosť na základe uznesenia schváleného kvalifikovanou väčšinou delegátov OZ na členskej schôdzi. Spôsob zániku, majetkové vysporiadanie, plnenie práv a záväzkov rieši Výročná členská schôdza OZ „MAMMA“. O zániku OZ „MAMMA“ môže rozhodnúť aj mimoriadna Členská schôdza.
 3. OZ „MAMMA“ zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením alebo právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

Časť deviata

 Záverečné ustanovenie

Článok 17

Tieto stanovy boli schválené Členskou schôdzou OZ „MAMMA“ v Spišskej Novej Vsi dňa 23. 10. 2012 a nadobúdajú platnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
Vypracovali: Daniela Antalová

Janka Hvizdošová

Mária Baradlaiová

Spišská Nová Ves, november 2012


Hore ↑